Regulamin kursu – prosimy o zapoznanie się

Formularz zgłoszeniowy:

  KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY MATURA 2022

  1. DANE PERSONALNE (uczestnika)
  Nazwisko
  Imię (imiona)
  e-mail:
  2. DANE DO RACHUNKU (dane rodzica lub opiekuna)
  Nazwisko
  Imię (imiona)
  Ulica
  Nr domu Nr mieszkania
  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Telefon
  e-mail:

  3. PREFERENCJE SZKOLENIOWE
  Wybór kursu (właściwe zakreślić):
  ChemiaBiologiaMatematyka

  4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KURSIE
  Deklaruję chęć uczestnictwa w kursie i zobowiązuję się do uiszczenia wpłaty [/acceptance]

  5. OŚWIADCZENIA

  6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W AKADEMII MATURZYSTY