Regulamin kursu – prosimy o zapoznanie się

Formularz zgłoszeniowy:

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY MATURA 2021

1. DANE PERSONALNE (uczestnika)
Nazwisko
Imię (imiona)
e-mail:
2. DANE DO RACHUNKU (dane rodzica lub opiekuna)
Nazwisko
Imię (imiona)
Ulica
Nr domu Nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
e-mail:

3. PREFERENCJE SZKOLENIOWE
Wybór kursu (właściwe zakreślić):
ChemiaBiologiaMatematyka

4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KURSIE
Deklaruję chęć uczestnictwa w kursie i zobowiązuję się do uiszczenia wpłaty [/acceptance]

5. OŚWIADCZENIA

6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W AKADEMII MATURZYSTY